ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА

Анотація навчальної дисципліни «Історія математики»

Метою вивчення навчальної дисципліни “Історія математики” є створення міцного фундаменту освіти бакалавра через поглиблення розуміння теоретичних основ математики, методів побудови моделей та алгоритмів, підвищення інтересу до різних розділів математики.

 

На основі вивчення дисципліни студент має набути таких компетентностей:

 • формування в студентів знань про історичні періоди розвитку математики, основних представників різних наукових шкіл, перспективи розвитку математичної науки;
 • здатність використовувати свої знання під час вивчення різних теорій, обґрунтовувати теоретичні положення з використанням історичного матеріалу;
 • здатність та розуміння можливостей математичної науки для планування і реалізації заходів спрямованих на вирішення проблемних ситуацій в сучасному житті; готовність використати сучасні досягнення науки і передових технологій в професійній діяльності.

 

     Зміст навчальної дисципліни

Проблеми історії математики та інформатики.

         Проблеми історії математики. Періодизація розвитку математичних знань та теорій. Поняття про нерозв’язні проблеми математики.

Математика стародавніх цивілізацій.

Виникнення та розвиток числових уявлень, лічби та поняття числа. Розвиток математичних знань в древньому Єгипті, Вавилонському царстві, Китаї, Індії.

Математика сталих величин.

Зародження математики як науки в Стародавній Греції. Математика народів Середньої Азії та Ближнього Сходу. Математика середніх віків. Математика епохи Відродження.

Математика змінних величин.

Зародження поняття функції. Розвиток математики в 17 – 19 століттях. Відокремлення математичного аналізу, аналітичної геометрії, теорії ймовірностей. Виникнення неевклідової геометрії.

Сучасна математика.

Математичні теорії 20 століття. Розвиток математики в Росії. Розвиток математики в Україні.

 

Обсяг. Дисципліна викладається в межах 4 кредитів, 120 годин, із них аудиторних – 40 годин, самостійна робота – 80 годин.

Підсумковий контроль. Формою підсумкового контролю є залік.

Викладач: Сморжевський Юрій Людвігович, кандидат педагогічних наук, доцент.

Перелік основної літератури

 1. Вивальнюк Л.М., Ігнатенко М.Я. Елементи історії математики: Навчальний посібник. — К.: ІЗМН, 1996. — 180 с.
 2. История математики: Математика XVII столетия. Том 2. — М.: Наука, 1970. — 300 с.
 3. История математики: Математика XVIII столетия. Том 3. — М.: Наука, 1970. — 496 с.
 4. История математики: С древнейших времен до нового времени. Том 1. — М.: Наука, 1970. — 352 с.
 5. Ленюк М.П., Михацький М.А. Нариси з історії розвитку математики в Україні. — Чернівці: Прут, 204. — 56 с.
 6. Математична хрестоматія / за ред. Кованцова М.І. — К.: Радянська школа, 1977. — 216 с.
 7. Рыбников К.А. История математики в 2-х томах. Учебные пособия для университетов. — М.: Изд.ун-та, 1974 р. — 455 с.
 8. Стройк Д.Я. Краткий очерк истории математики. — М.: Наука, 1978. — 336 с.

Додаткова література:

 1. Бородін О.І. Історія розвитку поняття про число і системи числення. – К.: Радянська школа, 1968. – 115 с.
 2. Депман И. Рассказы о решении задач. – Ленинград: Детская литература, 1964. – 152 с.
 3. Фаермарк Д.С. Задача пришла с картины. – М.: Наука, 1974. – 160 с.

 

Інформаційні ресурси

 1. http://ist-matemat.at.ua
 2. http://sagevg.wordpress.com
 3. http://mathsun.ru

 

Comments are closed