Думанська Тетяна Володимирівна

01Думанська Тетяна Володимирівна

асистент кафедри математики

Коло наукових інтересів: формування математичної компетентності студентів фізико-математичного та економічного факультетів

Викладає дисципліни: вибрані питання математики, математичний аналіз, теорія ймовірності і математична статистика, рівняння математичної фізики,  вища та прикладна математика, вища математика

 

 

Основні праці:

Думанська Т.В. Дослідження періодичних розв’язків імпульсних систем у скінченновимірному просторі / Т.В. Думанська // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. — Вип. 4. — С. 27 — 31.

Думанська Т.В. Границя послідовності. Границя функції. Методичні матеріали для самостійної роботи курсантів факультету військової підготовки. Індивідуальні завдання / [Т.В. Думанська, Є.А. Захарець; за ред. І.М. Конета]. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2011. — 15 с.

Думанська Т.В. Лабораторні роботи з математичного аналізу. Методичні матеріали для виконання лабораторних робіт на факультеті військової підготовки. Індивідуальні завдання / [Т.В. Думанська, Є.А. Захарець; за ред. І.М. Конета]. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2011. — 31 с.

Думанська Т.В. Особливості викладання теми „Похідна та її застосування” для курсантів факультету військової підготовки / Т.В. Думанська // Педагогічна освіта: теорія і практика: збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; гол. ред. Каньоса П.С. — Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2012. — Вип. 10. — С.187 — 193. Фахове видання

Думанська Т.В. Використання наочності при вивченні теми „Інтегрування раціональних, ірраціональних та тригонометричних функцій” // Педагогічна освіта: теорія і практика: збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; гол. ред. Каньоса П.С. — Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2012. — Вип. 11. — С.196 — 202. Фахове видання

Думанська Т.В. Про актуальність розробки системи прикладних задач для курсантів інженерних спеціальностей факультету військової підготовки / Т.В. Думанська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип. 11, у 3 т. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. — Т. 2. — С. 23 — 24.

Думанська Т.В. Професійна спрямованість та методичні поради щодо вивчення деяких розділів математичного аналізу на економічних факультетах / Т.В. Думанська // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. — Вип. 5. — С. 28 — 31.

Думанська Т.В. Роль міжпредметних зв’язків у формуванні математичної компетентності вчителя математики і фізики/ Т.В. Думанська, Є.А. Захарець // Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 квітня 2012 р. / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського [та ін.]. — Вінниця: ВДПУ, 2012. — С. 119 — 121.

Думанська Т.В. Особливості проведення лабораторних занять з математичного аналізу на факультеті військової підготовки / Т.В. Думанська // XIV Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука, 19-21 квітня 2012 р.: матеріали конференції. –– К.: НТУУ „КПІ”, 2012. — Т. 4.: Історія та методика викладання математики. С.97.

Думанська Т.В. Прикладні задачі економічного змісту у вивченні вищої математики студентами економічних спеціальностей / Т.В. Думанська // Педагогічна освіта: теорія і практика: збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; гол. ред. Каньоса П.С. — Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2013. — Вип. 13. — С.230 — 235. Фахове видання

Думанська Т.В. Проблемна ситуація – один із шляхів активізації студентів-економістів до вивчення вищої математики / Т.В. Думанська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип. 12, у 3 т. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. — Т. 2. — С. 21 — 22.

Думанська Т.В. Про необхідність покращення знань студентів економічних спеціальностей з математичного аналізу / Т.В. Думанська // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. — Вип. 4. — С. 135 — 136.

Думанська Т.В. Роль вищої математики у формуванні математичних компетентностей майбутніх економістів / Т.В. Думанська // Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів: матеріалами всеукраїнської наукової конференції, 22–23 лютого 2013 р. / Рівненський державний гуманітарний університет. — Рівне: Редакційно-видавничий центр Національного університету водного господарства та природокористування, 2013. — С. 70 — 71.

Думанська Т.В. Значення математичної компетентності майбутнього економіста у його професійній діяльності / Т.В. Думанська // Проблеми математичної освіти (ПМО – 2013): матеріали міжнародної науково-методичної конференції. — Черкаси, 8-10 квітня 2013 р. — Черкаси: Видавець Чабаненко Ю., 2013. — С. 159 — 161.

Думанська Т.В. Особистісно орієнтоване навчання економістів шляхом прикладного забезпечення викладання вищої математики / Т.В. Думанська // Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава, 29-31 жовтня 2013 р. — Полтава: ТОВ „АСМІ”, 2013. — С. 183 — 185.

Думанська Т.В. Формування мотивації бакалаврів-економістів до вивчення теми „Алгебраїчні лінії другого порядку на площині” / Т.В. Думанська // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2013): матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. — Суми, 5-6 грудня 2013 р. — Суми: ВВП „Мрія”, 2013. — С. 38 — 40.

Думанська Т.В. Компетентнісний підхід у навчанні вищої математики бакалаврів економіки / Т.В. Думанська, В.О. Швець // Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології: матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. — Кіровоград, 3-5 листопада 2014 р. — Кіровоград: Вища освіта України, 2014. — С.301 — 305.

Думанская Т.В. Информатизация процесса обучения высшей математике бакалавров экономики / Т.В. Думанская, В.А. Швец // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. — М., 2014. — С. 310 —313.

Думанська Т.В. Складові математичної компетентності бакалаврів економіки / Т.В. Думанська // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. — Вип. 7. — С. 135 — 136.

 

Comments are closed