Думанська Тетяна Володимирівна
старший викладач кафедри математики,
кандидат педагогічних наук
Коло наукових інтересів: формування математичної компетентності студентів фізико-математичного та економічного факультетів
Викладає дисципліни: вступ до спеціальності, математика для економістів, вища математика та математична статистика, розв”язування задач шкільних математичних олімпіад, елементарна математика, математичний аналіз, методи обчислень.
Основні праці:
Статті у наукових фахових виданнях

 1. Думанська Т. В. Особливості викладання теми „Похідна та її застосування” для курсантів факультету військової підготовки. Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць. Вип. 10. / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка / гол. ред. Каньоса П. С. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2012. С. 187-193.
 2. Думанська Т. В. Використання наочності при вивченні теми „Інтегрування раціональних, ірраціональних та тригонометричних функцій”. Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць. Вип. 11. / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка / гол. ред. Каньоса П. С. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2012. С. 196-202.
 3. Думанська Т. В., Швець В. О. Компетентнісний підхід у навчанні вищої математики бакалаврів економіки. Вища освіта України №3 (додаток 2). 2014 р. Тематичний випуск „Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології”. Т.1. С. 301-305.
 4. Думанська Т. В. Прикладні задачі економічного змісту у вивченні вищої математики студентами економічних спеціальностей. Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць. Вип. 13. / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка / гол. ред. Каньоса П. С. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2013. С. 230-235.
 5. Думанська Т. В. Проблеми формування математичних компетентностей майбутніх бакалаврів економіки під час вивчення теоретичного матеріалу з вищої математики. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Київ-Вінниця : ТОВ фірма „Планер”, 2015. Вип. 43. С. 246-249.
 6. Думанська Т. В. Використання інформаційно-комунікативних технологій під час навчання вищої математики майбутніх економістів-бакалаврів. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 3. Фізика і математика у вищій і середній школі : зб. наук. праць. Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М. П.Драгоманова, 2015. Вип. 16. С. 68-75.
 7. Думанська Т. В. Критерії, показники та рівні оцінювання математичної компетентності бакалаврів економічних спеціальностей. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 12(55). Рівне-Київ : Міленіум, 2015. Ч. 2. С. 121-129.

Публікації у інших виданнях

 1. Думанська Т. В. Обчислювальна компетентність майбутнього бакалавра економіки. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. Кам’янець-Подільський, 2016. Вип. 9. С. 47-50.
 2. Думанська Т. В. Шляхи підвищення мотивації до вивчення вищої математики у студентів спеціальності „Туризм” : вип. 14, у 3 т. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсум. звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. Т. 2. C. 40-
 3. Думанська Т. В. Формування математичних компетентностей бакалаврів економіки під час написання та захисту реферативних робіт / Т. В. Думанська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’я​нець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. – Вип. 18. – Т. 2. – C. 47- 49.
 4. Думанська Т. В. Формування математичних компетентностей майбутніх економістів під час практичних занять з вищої математики / Т. В. Думанська // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. – Випуск 11. – С.84-85.

Публікації у закордонних виданнях

 1. Думанська Т. В. Визначення типології професійних задач майбутнього бакалавра економіки як важливого чинника формування його математичних компетентностей під час навчання вищої математики. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology : Междунар. науч. конф., 6 декабря 2015 г. Budapest. 2015. III(37). Р. 50-53.

Матеріали закордонних наукових конференцій

 1. Думанская Т. В., Швец В. А. Информатизация процесса обучения высшей математике бакалавров экономики. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук : научный журнал. №11 (70). Москва : Литера. С. 310-312.

Матеріали та тези наукових конференцій

 1. Думанська Т. В. Інтерактивне навчання вищої математики майбутніх економістів. Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. до 70-річчя кафедри математики і теорії та методики навчання математики НПУ імені М. П. Драгоманова, 11-13 травня 2017 р. Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2017. С. 39-40.
 2. Думанська Т. В. Формування математичних компетентностей студентів економічних спеціальностей під час вивчення теми „Визначники”. Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики : зб. наук. праць за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 листопада 2015 р. Вінниця : ВДПУ, 2015. С. 163-
 3. Думанська Т. В. Формування математичних компетентностей студентів економічних спеціальностей під час вивчення теми „Елементи векторної алгебри” через створення математичних моделей економічних процесів / Т. В. Думанська // Інформаційно-математичне моделювання: проблеми, завдання, рішення: зб. наук. праць за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листопада 2015 р. / Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного.– С. 27-28.

Навчально-методичні посібники

 1. Думанська Т. В., Захарець Є. А. Границя послідовності. Границя функції : методичні матеріали для самостійної роботи курсантів факультету військової підготовки. Індивідуальні завдання / за ред. І. М. Конета. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка : Редакційно-видавничий відділ, 2011. 15 с.
 2. Думанська Т. В., Захарець Є. А. Лабораторні роботи з математичного аналізу : методичні матеріали для виконання лабораторних робіт на факультеті військової підготовки. Індивідуальні завдання / за ред. І. М. Конета. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка : Редакційно-видавничий відділ, 2011. 31 с.
 3. Математична фізика. Плани практичних занять. Перелік екзаменаційних питань / І.М. Конет, Т.В. Думанська. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2014. – 16 с.
 4. Актуальні задачі математичної фізики. Плани практичних занять / І.М. Конет, Т.В. Думанська. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2014. – 64 с.