Напрямки наукової роботи кафедри

Науково-педагогічні працівники кафедри математики проводять наукові дослідження за такими темами:

 1. Інваріантні тори диференціально-різницевих рівнянь у просторах обмежених числових послідовностей.
 2. Задачі найкращої апроксимації багатозначних відображень і найкращого відновлення заданих ними неточно функціональних залежностей .
 3. Актуальні проблеми методики навчання математики.
 4. Апроксимаційні задачі на класах диференційовних за Степанцем функцій.
 5. Наближені методи розв’язування інтегро-функціональних рівнянь.
 6. Наближення періодичних функцій лінійними методами підсумовування рядів Фур’є.
 7. Матриці показників та матриці відстаней графа.
 8. Формування математичних компетентностей бакалаврів математичних спеціальностей у процесі навчання “Елементарної математики”.
 9. Методичне забезпечення співпраці закладів вищої освіти із закладами освіти різного рівня з розвитку компетентнісно орієнтованого середовища.

               На кафедрі математики фукціонує наукова школа
«Аналітичні та якісні методи в теорії наближень та еволюційних рівнянь» під керівництвом доктора фізико-математичних наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженого працівника освіти України  Ю.В. Теплінського.
У роботі школи беруть участь:
І.М. Конет, доктор фізико-математичних наук, професор;
У.В. Гудима, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математики;
В.О. Гнатюк, кандидат фізико-математичних наук, доцент, помічник ректора;
І.Б. Ковальська, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математики;
Н.М. Сорич, кандидат фізико-математичних наук, доцент;
В.А. Сорич, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математики;
С.О. Кріль, кандидат фізико-математичних наук, доцент;
К.Г. Геселева, кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри математики.
        Напрями наукової діяльності наукової школи

 • звичайні диференціальні рівняння у нескінченновимірних банахових просторах;
 • різницеві рівняння у нескінченновимірних банахових просторах;
 • крайові і мішані задачі для диференціальних рівнянь з частинними похідними та рівнянь математичної фізики;
 • теорія інтегральних перетворень та її застосування;
 • наближені методи розв’язування інтегральних та диференціальних рівнянь;
 • дослідження випадкових коливань в системах з розподіленими параметрами.
 • існування та єдиність екстремального елемента для екстремальних задач теорії наближень;
 • характеризація екстремального елемента для екстремальних задач теорії наближень;
 • двоїстість екстремальних задач у лінійних нормованих просторах;
 • узагальнена проблема моментів;
 • розробка ефективних методів розв’язання екстремальних задач теорії наближень та задач оптимізації в лінійних нормованих просторах;
 • наближення періодичних функцій лінійними методами підсумовування рядів Фур’є;
 • найкраще сумісне наближення класів диференційовних функцій.

Наукова школа була заснована із урахуванням основних наукових напрямків та індивідуальної тематики досліджень науково-педагогічних працівників кафедри математики, у зв’язку зі зміною кадрового складу наукової школи “Аналітичні та якісні методи в теорії еволюційних рівнянь”, реорганізацією наукової школи “Теорія наближень“, на підставі ухвали засідання вченої ради фізико-математичного факультету (протокол №9 від 2 листопада 2021 року).
Перспективи розвитку наукової школи: нові перспективні дослідження у теорії наближень та еволюційних рівнянь.

У 2023 р. керівник наукової школи «Аналітичні та якісні методи в теорії наближень та еволюційних рівнянь», доктор фізико-математичних наук, професор Юрій ТЕПЛІНСЬКИЙ та учасник наукової школи кандидат фізико-математичних наук, доцент Віктор СОРИЧ були нагороджені почесними грамотами за вагомі наукові досягнення у 2022-2023 рр. та з нагоди Дня науки в Україні


Монографії 

видані науково-педагогічними працівниками кафедри математики

Геселева К.Г. Наближені методи розв’язування інтегро-функціональних рівнянь : монографія. Камянець-Подільський :       К-ПНУ ім. І. Огієнка; Камянець-Подільський : ФОП Панькова А.С., 2022. 144 с.
Теплінський Ю.В. Інваріантні тори диференціально-різницевих рівнянь у просторі обмежених числових послідовностей. Кам’янець-Подільський: Кам’я­нець-Подільський наці­о­нальний універ­си­тет імені Івана Огієнка, 2015. 130 с. (Препринт / МОН України; Кам’я­нець-Подільський наці­о­нальний універ­си­тет імені Івана Огієнка; 2015).
 1. Громик А.П., Конет І.М. Гіперболічні крайові задачі математичної фізики в кусково-однорідних циліндричних середовищах: монографія. Кам’янець-Подільський, 2020. 200 с.
 2. Конет І. М., Пилипюк Т.М. Крайові задачі в кусково-однорідних циліндрично-кругових середовищах: монографія. Чернівці: Технодрук, 2019. 200 с.
 3. Конет І.М., Пилипюк Т.М. Параболічні крайові задачі в кусково-однорідних середо-вищах: монографія. Кам’янець-Подільський: Видавництво Абетка-Світ, 2016. 244 с.
 4. M. Samoilenko, Yu. V. Teplinsky. Elements of Mathematical Theory of Evolutionari Equations in Banach Spaces. Singapore: World Scientific. Series A, Volume 86, 2013, 400 p.
 5. Конет І.М. Гіперболічні крайові задачі математичної фізики в кусково-однорідних просторових середовищах. Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2013. 120 с.
 6. Громик А.П., Конет І.М., Пилипюк Т.М. Температурні поля в кусково-однорідних просторових середовищах. Кам’янець-Подільський : Абетка, 2011. 200 с.
 7. Громик А.П., Конет І.М. Нестаціонарні задачі теплопровідності в кусково-однорідних просторових середовищах. Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2009. 120 с.
 8. Громик А.П., Конет І.М. Стаціонарні задачі теплопровідності в кусково-однорідних просторових середовищах. Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2008. 120 с.
 9. Самойленко А.М., Теплінський Ю.В. Елементи математичної теорії еволюційних рівнянь у банахових просторах. Київ: Ін-т математики НАН України, 2008. 495 с.
 10. Конет І.М. Інтегральні перетворення та диференціальні рівняння з узагальненим оператором Лежандра. Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2007. 136 с.
 11. Конет І.М., Ленюк М.П. Температурні поля в кусково-однорідних циліндричних областях. Чернівці : Прут, 2004. 276 с.
 12. Samoilenko A.M. and Teplinskii Yu.V Countable Sistems of Differential Equations. VSP, Utrecht-Boston, 2003. 287 p.
 13. Конет І.М., Ленюк М.П. Інтегральні перетворення типу Мелера-Фока. Чернівці : Прут, 2002. 248 с.
 14. Конет І.М., Леннюк М.П. Стаціонарні та нестаціонарні температурні поля в циліндрично-кругових областях. Чернівці : Прут, 2001. 312 с.
 15. Самойленко А.М., Теплинский Ю.В. Счетные системы дифференциальных уравнений. Киев: Ин-т математики НАН Украины, 1993. 308 с.