Напрямки наукової роботи кафедри

Науково-педагогічні працівники кафедри математики проводять наукові дослідження за колективними та індивідуальними темами:

 1. Інваріантні тори диференціально-різницевих рівнянь у просторах обмежених числових послідовностей.
 2. Задачі найкращої апроксимації багатозначних відображень і найкращого відновлення заданих ними неточно функціональних залежностей .
 3. Наближення періодичних функцій лінійними методами підсумовування рядів Фур’є.
 4. Дослідження матриць відстаней.
 5. Актуальні проблеми методики навчання математики.
 6. Апроксимаційні задачі на класах диференційовних за Степанцем функцій.
 7. Колокаційно-ітеративний метод розв’язування інтегро-функціональних рівнянь.
 8. Формування математичних компетентностей бакалаврів математичних спеціальностей у процесі навчання елементарної математики.

На кафедрі математики фукціонує наукова школа
«Аналітичні та якісні методи в теорії наближень та еволюційних рівнянь» під керівництвом доктора фізико-математичних наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженого працівника освіти України Ю. В. Теплінського.
У роботі школи беруть участь:
І.М. Конет, доктор фізико-математичних наук, професор;
У.В. Гудима, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математики;
І.Б. Ковальська, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математики;
Н.М. Сорич, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математики;
В.А. Сорич, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математики;
С.О. Кріль, кандидат фізико-математичних наук, доцент;
К.Г. Геселева, кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри математики.
        Напрями наукової діяльності

 • звичайні диференціальні рівняння у нескінченновимірних банахових просторах;
 • різницеві рівняння у нескінченновимірних банахових просторах;
 • крайові і мішані задачі для диференціальних рівнянь з частинними похідними та рівнянь математичної фізики;
 • теорія інтегральних перетворень та її застосування;
 • наближені методи розв’язування інтегральних та диференціальних рівнянь;
 • дослідження випадкових коливань в системах з розподіленими параметрами.
 • існування та єдиність екстремального елемента для екстремальних задач теорії наближень;
 • характеризація екстремального елемента для екстремальних задач теорії наближень;
 • двоїстість екстремальних задач у лінійних нормованих просторах;
 • узагальнена проблема моментів;
 • розробка ефективних методів розв’язання екстремальних задач теорії наближень та задач оптимізації в лінійних нормованих просторах;
 • наближення періодичних функцій лінійними методами підсумовування рядів Фур’є;
 • найкраще сумісне наближення класів диференційовних функцій.

Перспективи розвитку наукової школи: нові перспективні дослідження у теорії наближень та еволюційних рівнянь.
Інформація про те, на підставі чого було створено школу: наукова школа була заснована із урахуванням основних наукових напрямків та індивідуальної тематики досліджень науково-педагогічних працівників кафедри математики, у зв’язку зі зміною кадрового складу наукової школи “Аналітичні та якісні методи в теорії еволюційних рівнянь”, реорганізацією наукової школи “Теорія наближень“, на підставі ухвали засідання вченої ради фізико-математичного факультету (протокол №9 від 2 листопада 2021 року).
                                        Монографії, 
видані науково-педагогічними працівниками кафедри математики

 1. Громик А.П., Конет І.М. Гіперболічні крайові задачі математичної фізики в кусково-однорідних циліндричних середовищах: монографія. – Кам’янець-Подільський, 2020.– 200 с.
 2. Конет І. М., Пилипюк Т.М. Крайові задачі в кусково-однорідних циліндрично-кругових середовищах: монографія. – Чернівці: Технодрук, 2019. – 200 с.
 3. Конет І.М., Пилипюк Т.М. Параболічні крайові задачі в кусково-однорідних середовищах: монографія. – Кам’янець-Подільський: Видавництво Абетка-Світ, 2016. – 244 с.
 4. Теплінський Ю.В. Інваріантні тори диференціально-різницевих рівнянь у просторі обмежених числових послідовностей. – Кам’янець-Подільський: Кам’я­нець-Подільський наці­о­нальний універ­си­тет імені Івана Огієнка, 2015. – 130 с. (Препринт / МОН України; Кам’я­нець-Подільський наці­о­нальний універ­си­тет імені Івана Огієнка; 2015).
 5. M. Samoilenko, Yu. V. Teplinsky. Elements of Mathematical Theory of Evolutionari Equations in Banach Spaces. – Singapore: World Scientific. Series A, Volume 86, 2013, 400 p.
 6. Конет І.М. Гіперболічні крайові задачі математичної фізики в кусково-однорідних просторових середовищах. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2013. – 120 с.
 7. Громик А.П., Конет І.М., Пилипюк Т.М. Температурні поля в кусково-однорідних просторових середовищах. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2011. – 200 с.
 8. Громик А.П., Конет І.М. Нестаціонарні задачі теплопровідності в кусково-однорідних просторових середовищах. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2009. – 120 с.
 9. Громик А.П., Конет І.М. Стаціонарні задачі теплопровідності в кусково-однорідних просторових середовищах. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2008. – 120 с.
 10. Самойленко А.М., Теплінський Ю.В. Елементи математичної теорії еволюційних рівнянь у банахових просторах. – Київ: Ін-т математики НАН України, 2008.– 495 с.
 11. Конет І.М. Інтегральні перетворення та диференціальні рівняння з узагальненим оператором Лежандра. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2007. – 136 с.
 12. Конет І.М., Ленюк М.П. Температурні поля в кусково-однорідних циліндричних областях. – Чернівці : Прут, 2004. – 276 с.
 13. Samoilenko A.M. and Teplinskii Yu.V Countable Sistems of Differential Equations. – VSP, Utrecht-Boston, 2003. – 287 p.
 14. Конет І.М., Ленюк М.П. Інтегральні перетворення типу Мелера-Фока. – Чернівці : Прут, 2002. – 248 с.
 15. Конет І.М., Леннюк М.П. Стаціонарні та нестаціонарні температурні поля в циліндрично-кругових областях. – Чернівці : Прут, 2001. – 312 с.
 16. Самойленко А.М., Теплинский Ю.В. Счетные системы дифференциальных уравнений. – Киев: Ин-т математики НАН Украины, 1993. – 308 с.