Тематика курсових та магістерських робіт

МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ з написання та оформлення дипломних робіт (проєктів) студентами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсових робіт (проєктів) у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з написання та оформлення курсових та кваліфікаційних робіт студентами фізико-математичного факультету

ПОЛОЖЕННЯ про дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками  та здобувачами вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  з перевірки курсових, дипломних/кваліфікаційних робіт (проєктів), дисертацій здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на рівень унікальності (нова редакція)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з написання та оформлення дипломних робіт (проєктів) студентами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Орієнтовна тематика курсових робіт
з навчальних дисциплін кафедри

“Методика навчання математики”

 1. Сінгапурська математика.
 2. Методичні особливості застосування графічного методу до розв’язування рівнянь, нерівностей та систем рівнянь з параметром.
 3. Методичні особливості застосування аналітичного методу до розв’язування рівнянь, нерівностей та систем рівнянь з параметром.
 4. Методика вивчення прямокутних трикутників та їх застосування при доведенні теорем i розв’язанні задач шкільного курсу геометрії.
 5. Вивчення рухів площини в шкільному курсі геометрії.
 6. Вивчення подібностей площини в шкільному курсі геометрії.
 7. Методичні особливості розв’язування задач на відшукання геометричних місць точок.
 8. Методика вивчення теми «Чотирикутники» в курсі геометрії 8 класу. 
 9. Методика вивчення тем «Прямокутник. Ромб. Квадрат» в курсі геометрії 8 класу.  
 10. Методика вивчення тем «Середня лінія трикутника. Трапеція» в курсі геометрії 8 класу.  
 11. Методика вивчення теми «Подібність трикутників» в курсі геометрії 8 класу. 
 12. Методика вивчення теми «Розв’язування прямокутних трикутників» в курсі геометрії 8 класу.   
 13. Методика вивчення теми «Многокутники. Площа многокутника» в курсі геометрії 8 класу.   

   “Диференціальне та інтегральне числення функції дійсної змінної”

 1. Наближені обчислення визначених інтегралів.
 2. Деякі застосування частинних похідних.
 3. Застосування степеневих рядів.  
 4. Інтеграли залежні від параметра.
 5. Історія розвитку математичного аналізу в прикладах та задачах.
 6. Застосування числових рядів до наближених обчислень.
 7. Прикладний зміст криволінійних інтегралів.
 8. Поверхневі інтеграли та їх прикладний зміст.
 9. Задача Коші для зліченної системи диференціальних рівнянь.       
 10. Функція Гріна для зліченної системи диференціальних рівнянь.     
 11. Періодичні розв’язки лінійних зліченних систем диференціальних рівнянь.    
 12. Періодичні розв’язки нелінійних різницевих рівнянь у банаховому просторі.

Орієнтовна тематика кваліфікаційних робіт
спеціальність 014 Середня освіта (Математика)

 1. Побудова найкращого лінійного методу сумісного наближення диференційовних функцій та їх похідних.
 2. Сумісне наближення диференційовних функцій насиченими методами.
 3. Сумісне наближення лінійних комбінацій аналітичних функцій.
 4. Відхилення сум Фур’є на класах  – інтегралів.
 5. Точні значення верхніх меж найкращих сумісних наближень класів функцій   породжених абсолютно монотонними ядрами.
 6. Статистичне дослідження поведінки людини у стані ризику та невизначеності.
 7. Сучасна платформа для вивчення математики
 8. Використання електронних сервісів для проведення тестування учнів на уроках математики. 
 9. Проектна технологія під час вивчення теми «Квадратична функція, квадратні рівняння та нерівності» в 8-9 класах. 
 10. Stem-проект як спосіб інтеграції фінансової грамотності та математики
 11. Методи розв’язування олімпіадних задач з математики
 12. Елементи комбінаторики та теорії графів в шкільному курсі математики.
 13. Методика навчання учнів розв’язуванню геометричних задач на побудову. 
 14. Використання ігрових технологій на уроках математики в ЗЗСО. 
 15. Формування компетентності «економічна грамотність і здоровий спосіб життя» на уроках математики у 5 класі.  
 16. Реалізація дистанційного навчання на прикладі теми «Чотирикутники».  
 17. Інтерактивні технології навчання на уроках математики.
 18. Методична розробка дистанційного курсу з математики для підготовки до НМТ.  
 19. Методика та організація позакласної роботи в ЗЗСО. 
 20. Задача найкращої у розумінні півнорми одночасної апроксимації кількох неперервних на компакті дійснозначних функцій.  
 21. Формування економічних компетентностей вчителів математики закладів загальної середньої освіти як частина структури педагогічної підготовки.      
 22. Задача Штейнера у гільбертовому просторі. 
 23. Задача найкращого у розумінні неперервного сублінійного функціонала наближення елемента лінійного нормованого простору множиною цього простору за наявності додаткових обмежень типу лінійних нерівностей.       
 24. Конуси допустимих напрямків для множин віддільного локально опуклого лінійного топологічного простору, їх властивості та деякі застосування. 
 25. Найкращі наближення узагальненої похідної в банахових просторах.  
 26. Умови використання конформних відображень для фрактального стиснення інформації.   
 27. Принципи оптимальності застосування теорії ігор в економіці.  
 28. Константи Сеге в обернених теоремах для узагальненої похідної.  
 29. Використання комплексного аналізу у вивченні фізичних процесів.
 30. Аналітичні методи побудови наближеного розв’язку задачі Коші для звичайного диференціального рівняння
 31. Чисельні методи побудови наближеного розв’язку задачі Коші для звичайного диференціального рівняння. 
 32. Застосування методу ітерацій для знаходження наближених розв’язків інтегральних рівнянь.
 33. Методи використання інтерактивної дошки на уроках математики  
 34. Розвиток творчих здібностей учнів через задачі та головоломки у математичному навчанні .
 35. Організація рівневого контролю та оцінювання знань з алгебри на основі тестування