Тематика курсових та магістерських робіт

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з написання та оформлення дипломних робіт (проєктів) студентами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсових робіт (проєктів) у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Орієнтовна тематика курсових робіт з навчальної дисципліни
“Методика навчання математики”

 1. Методика вивчення теми «Кут та його елементи. Види кутів» в курсі геометрії 7 класу.
 2. Методика вивчення теми «Перша та друга ознаки рівності трикутників» в курсі геометрії 7 класу.
 3. Методика вивчення теми «Паралельні прямі» в курсі геометрії 7 класу.
 4. Методика вивчення теми «Коло та круг» в курсі геометрії 7 класу.
 5. Методика вивчення теми «Задачі на побудову» в курсі геометрії 7 класу.
 6. Методика вивчення теми «Найпростіші геометричні фігури та їх властивості» (точка, пряма, відрізок, промінь) в курсі геометрії 7 класу.
 7. Методика вивчення теми «Третя ознака рівності трикутників» в курсі геометрії 7 класу.
 8. Методика вивчення теми «Сума кутів трикутника» в курсі геометрії 7 класу.
 9. Методика вивчення теми ”Дії зі степенями” в курсі алгебри 7 класу.
 10. Методика вивчення теми ”Додавання і віднімання многочленів” в курсі алгебри 7 класу.
 11. Особливості реалізації математичних компетентностей наскрізної лінії „Підприємливість та фінансова грамотність” на уроках математики у 5-9 класах.
 12. Особливості реалізації математичних компетентностей наскрізної лінії „Екологічна безпека й сталий розвиток” на уроках математики у 5-9 класах.
 13. Особливості реалізації математичних компетентностей наскрізної лінії „Громадянська відповідальність” на уроках математики у 5-9 класах
 14. Особливості реалізації математичних компетентностей наскрізної лінії „Здоров’я і безпека” на уроках математики у 5-9 класах.
 15. Диференційоване навчання на уроках математики – як засіб розвитку індивідуальних здібностей школярів.
 16. Методика розв’язування задач на застосування похідної в курсі математики загальноосвітньої школи.

Орієнтовна тематика курсових робіт з навчальної дисципліни
“Математичний аналіз” 

 1. Метрика Хаусдорфа. Відстань між множинами.
 2. Прикладні аспекти диференціального числення.
 3. Нормовані простори. Приклади нормованих просторів.
 4. Функції обмеженої варіації та інтеграл Стілтьєса.
 5. Підсумовування розбіжних рядів (методи Абеля-Пуассона та Чезаро).
 6. Регулярні лінійні методи підсумовування рядів.
 7. Роль теорем Вейєрштрасса в теорії апроксимації неперервних функцій многочленами.
 8. Функції Бернуллі та їх найкраще наближення тригонометричними поліномами в метриці простору L.
 9. Теорія Чебишева та її розвиток.
 10. Історія виникнення комплексного аналізу.
 11. Перетворення Фур’є і їх прикладне значення.
 12. Насиченість лінійних методів підсумовування рядів Фур’є.
 13. Математичне моделювання біологічних процесів.
 14. Двоїстість екстремальних задач в лінійних нормованих просторах.
 15. Еліптичні інтеграли та еліптичні функції.
 16. Основні поняття операційного числення.