Робота зі стейкхолдерами

28 вересня 2021 року відбулася зустріч членів проєктної групи освітньо-професійних програм Середня освіта (Математика, інформатика) спеціальності 014 Середня освіта (Математика)   першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх рівнів із вчителями  математики та інформатики  Кам’янець-Подільського ліцею І-ІІІ ступенів “Славутинка” Хмельницької обласної ради : Лопатинською Катериною Петрівною, Яровою Ганною Олегівною, Поліщук Любов’ю Феодосіївною та Боднар Аллою Борисівною, які є випускниками спеціальності 014 Середня освіта (Математика) фізико-математичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.  Зустріч була присвячена реалізації наскрізних ліній на уроках математики та інноваційним методам навчання математики та інформатики.

При обговоренні результатів зустрічі на засіданні кафедри ( протокол № 12, від 05.10.2021 р. ) було прийнято колегіальне рішення приділити більше уваги реалізації наскрізних ліній на уроках математики при вивченні освітньої компоненти “Методика навчання математики”; урахувати тенденції розвитку інформатизації освітнього процесу при розробці робочих програм “Навчальної практики з використанням інформаційних технологій в освітньому процесі” та “Навчальної пропедевтичної практики з математичних дисциплін (шкільний курс)” .

 

 

5 березня 2021 року відбулася зустріч членів проєктної групи освітньо-професійних програм Середня освіта (Математика, інформатика) спеціальності 014 Середня освіта (Математика) першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх рівнів із начальником відділу загальної середньої позашкільної освіти та кадрового забезпечення Гуменюк Світланою Миколаївною, вчителем математики Капустянської ЗОШ І-ІІ ступенів Новоушицького району Кушніром Віталієм Анатолійовичем.

В рамках зустрічі член проєктної групи освітньо-професійної програми Середня освіта (Математика, інформатика) спеціальності 014 Середня освіта (Математика) першого (бакалаврського) освітнього рівня завідувач кафедри математики доцент Гудима У.В. розповіла про особливості освітньо-професійних програм Середня освіта (Математика, інформатика) спеціальності 014 Середня освіта (Математика) першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх рівнів; представила склад проєктних груп; окреслила мету, характеристику освітньо-професійних програм, придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання; охарактеризувала програмні компетентності та результати навчання; кадрове та ресурсне забезпечення. Особливу увагу вона приділила освітнім компонентам, які  сприяють формуванню загальних та фахових компетентностей, а також допомагають досягти програмних результатів навчання.
Уляна Василівна наголосила на важливості формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти, яку вони реалізують протягом навчання в університеті.
Гуменюк С.М. та Кушнір В. А. відзначила високий рівень підготовки випускників спеціальності 014 Середня освіта (Математика), що навчаються за освітньо-професійними програмами Середня освіта (Математика, інформатика) першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх рівнів та їх конкурентоспроможність на ринку праці та внесли ряд пропозицій.

 

Результати обговорення проєктів освітньо-професійних програм Середня освіта (Математика, інформатика) першого та другого  рівнів вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика), освітньо-наукової програми «Математика» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю  111 Математика галузі знань  11 Математика та статистика.

 

20.01.2021 року відбулася зустріч членів кафедри математики з начальником управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради
Мельником Сергієм Васильовичем
.

Розглядалися питання про роль і місце математики та інформатики в системі освіти та шляхи покращення якості підготовки студентів, які навчаються за ОПП Середня освіта (Математика, інформатика).  Після ознайомлення з  освітньо-професійними програмами Середня освіта (Математика, інформатика) першого та другого рівнів вищої освіти, начальник управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради Мельник Сергій Васильович звернув увагу на те, що математика та інформатика, як навчальні дисциплін, займають у наш час одне із провідних місць у системі освіти.Зроблений аналіз освітньо-професійних програм Середня освіта (Матема­тика, інформатика) дає змогу оцінити рівень освіти за спеціаль­ністю 014 Середня освіта (Математика) і зробити висновок, що перелік навчальних дисциплін передбачених ОПП повністю забезпечує компетентнісний підхід до підготовки вчителя математики та інформатики. Однак практична підготовка з навчальних дисциплін є недостатньою для забезпечення умов розвитку творчих здібностей, математичного і загального розвитку студентів, для набуття ними достатнього рівня математичної культури, необхідного для отримання якісної про­фе­сійної освіти, майбутнmньої професійної діяльності, а також для розвитку та формування таких якостей фахівця, як професіоналізм і компетентність. 
12.11.2021 року гарантами освітніх програм та групою забезпе­чення спеціальності 014 Середня освіта (Математика)  було організовано зустрічі зі здо­бува­чами вищої освіти першого (бака­лавр­ського) та другого (магіс­тер­ського) рівнів вищої освіти.

В ході зустрічей було обговорено і проаналізовано ОПП Середня освіта (Математика, інформатика). Здобувачі вищої освіти та випускники висловили свої думки з таких питань: Чи дос­тат­ній, на Вашу думку, зміст переліку навчальних дисциплін ОПП для Вашої якісної професійної підготовки?; Чи всі навчальні дисципліни, які Ви вивчаєте (вивчали), є необхідними для Вашої професійної діяль­­ності?; Чи достатньо виділено часу на Вашу практичну підготовку в ОПП? та інше. Здобувачі вищої освіти також висловили ряд пропозицій щодо змісту та структури  освітньо-професійної програми Середня освіта (Математика, інформатика) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (Математика), а саме: збільшити практичну підготовку з фахових дисциплін.

 

29.09.2020 року відбулася зустріч членів кафедри математики з директором Кам’янець-Подільської спеціалізованої загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням інформатики Бабчинським Юрієм Васильовичем. Розглядалися питання, що стосуються професійно-особистісного розвитку майбутнього вчителя математики та інформатики з позиції компетентнісного підходу.
Гарант освітньої програми Середня освіта (Математика, інформатика) освітнього ступеня «бакалавр» доцент кафедри математики  Сморжевський Юрій Людвігович ознайомив присутніх з освітньо-професійною програмою Середня освіта (Математика, інформатика)  та зауважив, що при розробці ОПП враховано весь спектр професійних компетенцій майбутнього вчителя математики, які  поділяють на групи  за  функціональною характеристикою − складові професійної компетентності майбутнього вчителя математики.
Бабчинський Ю.В. ознайомившись з освітньо-професійною програмою Середня освіта (Математика, інформатика) відмітив, що набір програмних результатів навчання ОПП  характеризує весь спектр необхідних навичок, якими повинен володіти вчитель математики та інформатики  після успішного завершення освітньої програми. Також зауважив, що надалі при розробці компетентностей ОПП потрібно приділити особливу увагу технічній компетентності, оскільки в умовах дистанційного навчання, здатність та готовність використовувати сучасний комп’ютерний інструментарій, технічні засоби у професійній діяльності є важливим компонентом роботи вчителя.