Дисципліни вільного вибору студентів

Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнки (нова редакція)

Cтупінь вищої освіти “бакалавр”
2021-2022 навчальний рік

Системи масового обслуговування

Фінансова математика

Прикладні аспекти математичного моделювання

Математична обробка експериментальних даних

)

Cтупінь вищої освіти “магістр”
2021-2022 навчальний рік

1 курс

Елементи евристичної діяльності в науково-дослідній роботі    (Силабус)

Практикум із розв’язування конкурсних та олімпіадних задач з математики (Силабус)

Елементи конструктивної геометрії (Силабус)

Рівняння математичної фізики (Силабус)

Теорія лінійних просторів     (Силабус)

Прикладне застосування теорії графів (Силабус)

2 курс

Коливні розв’язки еволюційних рівнянь 

Математичні методи обробки результатів психологічного та педагогічного експериментів 

Теорія лінійних просторів   

 

 

А Р Х І В