Дисципліни вільного вибору студентів

ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнки (нова редакція)

КАТАЛОГИ навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів  вищої освіти   

СИЛАБУСИ  ДВВС
на 2024-2025 навчальний рік

                     Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Методика роботи з обдарованими учнями на уроках математики
Математична обробка експериментальних даних
Історія математики
Вибрані питання шкільного курсу математики
Опуклий аналіз
Елементи конструктивної геометрії
Математична логіка і теорія алгоритмів
Практикум із розв’язування математичних олімпіад (5-9 класи)
Прикладне застосування теорії графів
Вибрані питання математичного аналізу
Прикладні аспекти диференціального та інтегрального числення
Практикум із розв’язування задач з параметрами
Лінійне програмування
Фінансова математика
Формування математичної культури майбутніх вчителів математики

                    Другий (магістерський) рівень вищої освіти    ( 2 курс )
Конструктивна геометрія
Вибрані розділи теорії функцій
Коливні розв’язки еволюційних рівнянь
Інноваційні технології в математиці
Методика роботи з обдарованими учнями на уроках математики
Математична обробка експериментальних даних

                  А Р Х І В