ГНАТЮК ВАСИЛЬ ОЛЕКСІЙОВИЧ – 
помічник ректора, професор кафедри математики,
кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Народився 20 вересня 1942 року  в селі Іванівці Хмельницького району Вінницької області в багатодітній сім’ї  колгоспників. 1959 року закінчив зі срібною медаллю середню школу. Цього ж року  вступив на фізико-математичний факультет (спеціальність “Математика і креслення”) Київського державного педагогічного інституту. В інституті йому пощастило вчитися у таких відомих учених-математиків та чудових педагогів, як Семен Ізраїлевич Зуховицький, Микола Олексійович Давидов, Іван Євгенович Шиманський, Микола Іванович Шкіль та ін.

У червні 1964 року з відзнакою закінчив Київський державний педагогічний інститут, а в жовтні 1964 року вступив до аспірантури цього ж інституту за спеціальністю “Математичний аналіз”. Його науковим керівником було призначено С.І. Зуховицького. Кандидатську дисертацію В. О. Гнатюк захистив у 1970 році на тему “Розв’язування деяких екстремальних задач у лінійних нормованих просторах”.

Після закінчення аспірантури був направлений на роботу у Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут. Працював спочатку асистентом, а далі старшим викладачем, доцентом, деканом фізико-математичного факультету, проректором з наукової,  навчальної, навчально-організаційної роботи. В даний час працює першим проректором  Кам’янець-Подільського національного університету.

Будучи на посаді декана фізико-математичного факультету він неодноразово домагався того, що факультет виборював перші місяця за наслідками роботи факультету протягом  навчального року.

Як проректор з наукової роботи доклав максимум зусиль , щоб навчальний заклад щодо якісного складу науково-педагогічних працівників перемістився на одне з перших місць серед вищих  педагогічних навчальних  закладів України.

Працюючи на посаді проректора з навчальної та навчально-організаційної роботи, В.О. Гнатюк значну увагу приділяв і приділяє питанням поліпшення навчального процесу в університеті, наповнення його сучасним змістом, удосконалення через впровадження активних методів і новітніх технологій навчання, зміцнення матеріально – технічної бази, створення дійової системи профорієнтаційної роботи, підвищення якості навчальних та виробничих практик, рівня навчальної та виконавської дисципліни, зміцнення зв’язків з навчальними закладами та органами управління освітою тощо.

За його активною участю вищий навчальний заклад успішно проходив ліцензування, атестацію, акредитацію за IV  рівнем , комплексні перевірки Державною інспекцією навчальних закладів України, зміну статусу в червні 1997 року на педагогічний, в березні 2003 року – на класичний університет, а в лютому 2008 року – на національний.

Основні наукові інтереси В.О. Гнатюка зосереджені в області теорії наближення функцій дійсної змінної. Під його керівництвом на кафедрі математики функціонує наукова школа «Теорія наближення». Впродовж багатьох років він керував розробкою колективних, у тому числі й держбюджетних тем. За підсумками НДР здійснив понад 100 наукових публікацій, значна частина яких опублікована у таких відомих виданнях, як Доповіді НАН України, Український математичний журнал, вісниках Київського національного університету імені Т. Шевченка, Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича, збірниках наукових праць Інституту математики НАН України, Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України та інших фахових виданнях. Його праці присвячені зокрема, дослідженню та побудові чисельних методів розв’язування задач дробово–лінійного програмування, проблеми моментів, відшукання полінома найкращого наближення в лінійному нормованому просторі; дослідженню властивостей функціоналів повільного зростання, функціонала Мінковського та ліпщицевих функціоналів;  узагальненню методу Ремеза для розв’язування задач опуклого ліпшицевого наближення, опуклого програмування, лінійного програмування великої розмірності; встановленню теорем існування, єдиності, характеризації екстремального елемента, двоїстості для  узагальнених задач дробово–опукло–вгнутої апроксимації кількох елементів опуклими множинами з додатковими обмеженнями у формі нерівностей та рівностей, а також задач найкращого одночасного рівномірного наближення сім’ї неперервних на компакті функцій тощо.

За період роботи В.О. Гнатюк зарекомендував себе як висококваліфікований викладач, який на високому науковому та методичному рівні забезпечує викладання опуклого аналізу,  методів оптимізації, теорії екстремальних задач та інших навчальних дисциплін, керує написанням дипломних і магістерських робіт.

За вагомий внесок у підготовку педагогічних кадрів, розвиток і впровадження наукових досліджень Указом Президента України від 22 жовтня 1993 року  за № 474/93 йому присвоєно звання “ Заслужений  працівник народної освіти України”.