ІВАН МИХАЙЛОВИЧ КОНЕТ –

проректор з наукової роботи, професор кафедри математики, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України,  дійсний член академії наук вищої школи України

Народився 16 вересня 1951 року в с. Лисівці Заліщицького району Тернопільської області. 1968 року закінчив із срібною медаллю Товстенську середню школу і вступив на математичний факультет Чернівецького державного (нині національного) університету імені Юрія Федьковича.

Студентом п’ятого курсу чотири місяці проходив стажування у відділі “Математичні методи у квантовій теорії поля” Інституту теоретичної фізики АН УРСР (завідувач відділу – академік АН УРСР, доктор фізико-математичних наук, професор О.С. Парасюк).

1973 року І.М. Конет закінчив університет з відзнакою й упродовж 2,5 років працював учителем фізики і математики Баришської середньої школи Бучацького району Тернопільської області.

У 1976 році наказом Міністерства народної освіти України призначений на посаду асистента кафедри математики Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту імені В.П. Затонського.

У вересні 1979 року вступив до заочної аспірантури при Київському державному педагогічному інституті ім. О.М. Горького. На денну форму навчання переведений в січні 1980 року. В аспірантурі навчався під керівництвом видатного українського математика і педагога, дійсного члена АПН СРСР, доктора фізико-математичних наук, професора М.І. Шкіля – ректора інституту. Аспірантуру закінчив у грудні 1982 року і достроково підготував до захисту дисертацію зі спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння та математична фізика. Кандидатську дисертацію “Крайові задачі, що описуються системами лінійних диференціальних рівнянь другого порядку з малим параметром при похідній” успішно захистив 23 червня 1983 року на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті математики АН УРСР (голова ради – академік АН СРСР Ю.О. Митропольський).

1 січня 1983 року Іван Михайлович повернувся до Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту, працював на посадах асистента, старшого викладача (1984), доцента (1986), професора (1998) кафедри геометрії і методики викладання математики (нині – кафедра математики). 24 листопада 2011 року вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка обраний на посаду завідувача кафедри алгебри і математичного аналізу.

Для студентів фізико-математичного факультету І.М. Конетом розроблено і прочитано в різні роки нормативні курси “Математична логіка і теорія алгоритмів”, “Диференціальна геометрія та елементи топології”, “Теорія ймовірностей і математична статистика”, “Математична фізика”, “Алгебра і геометрія”, “Лінійна алгебра”, “Елементарна математика”, спеціальні курси “Диференціальні рівняння математичної фізики”, “Геометрія трикутника”, для магістрантів – нормативні курси “Основи наукових досліджень”, “Актуальні задачі математичної фізики”, “Сучасні проблеми прикладної математики” та спеціальний курс “Інтегральні перетворення та їх застосування”.

І.М. Конет викладав спеціальні та нормативні курси у фізико-математичних класах ліцеїв міста Кам’янця-Подільського. Його учні були переможцями міських, обласних та призерами національних і Соросівських олімпіад з математики. З 1983 року Іван Михайлович – член журі обласних олімпіад юних математиків, всеукраїнських математичних олімпіад студентів вищих навчальних закладів. З 1996 року – член журі національної олімпіади юних математиків, з 2007 року – член журі всеукраїнського турніру юних математиків, з 2009 року – голова журі відділення “Математика” всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з математичних наук, голова журі Хмельницького обласного відділення “Математика” МАН України.

Упродовж багатьох років І.М. Конет читає лекції зі спеціальних курсів “Комбінаторика, ймовірність, статистика” та “Олімпіадні задачі математики” на факультеті підвищення кваліфікації вчителів при Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

З 1997 року І.М. Конет активно працює над темою “Інтегральні перетворення в задачах теорії диференціальних рівнянь з частинними похідними”. Результати досліджень опубліковані в багатьох статтях у фахових журналах і збірниках наукових праць та підсумовані в 10 монографіях.

24 листопада 2008 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.37 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (голова ради – академік НАН України М.О. Перестюк) захистив дисертацію “Інтегральні зображення розв’язків крайових і мішаних задач для диференціальних рівнянь з частинними похідними в кусково-однорідних середовищах” на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння. Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 28 квітня 2009 року Конету Івану Михайловичу присуджено науковий ступінь доктора фізико-математичних наук зі спеціальності “диференціальні рівняння”

9 листопада 2010 року рішенням Атестаційної колегії МОН України І.М. Конету присвоєно вчене звання професора кафедри диференціальних рівнянь і прикладної математики.

Був членом спеціалізованої вченої ради К 76.051.02 із захисту кандидатських дисертацій при Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича. Під його керівництвом захищено дві і виконується одна кандидатські дисертації. Виступав офіційним опонентом на захисті 9 кандидатських дисертацій.

У 2006-2007 рр. – експерт Міністерства освіти і науки України при проведенні Всеукраїнського конкурсу підручників з математики для загальноосвітньої школи.

Професор І.М. Конет керував виконанням держбюджетної теми “Напружений стан тонких пластин”, працював над держбюджетними темами “Аналітичні та якісні методи дослідження крайових задач для диференціальних і різницевих рівнянь” (керівник – професор Ю.В. Теплінський), “Інноваційні технології формування фахівця в умовах особистісно орієнтованого навчання та ступеневої освіти” (керівник – професор П.С. Атаманчук), “Управління процесами формування фахових компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічного профілю в умовах євроінтеграції”. Зараз працює над виконанням держбюджетної теми «Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю» (керівник – професор П.С. Атаманчук).

З 1 вересня 2002 року до 1 вересня 2007 року Іван Михайлович працював заступником декана фізико-математичного факультету з наукової роботи. За його редакцією опубліковано 8 збірників наукових праць викладачів та 4 збірники матеріалів наукових досліджень студентів і магістрантів факультету. І.М. Конет є членом редколегій в 10 збірниках наукових праць. За час роботи в університеті підготував та опублікував понад 500 наукових та навчально-методичних праць.

Під керівництвом І.М. Конета виконано і захищено 60 дипломних та 40 магістерських робіт, опубліковано понад 60 студентських наукових публікацій. На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з математичних наук нагороджені дипломами його студенти Галина Пономаренко (диплом II ступеня, 2009), Володимир Сидорук (диплом I ступеня, 2010), Олександр Толубець (диплом I ступеня, 2011).

Іван Михайлович – переможець обласних конкурсів науково-дослідних робіт у номінації “Фундаментальні НДР” за 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 роки; конкурсів “Викладач року” Кам’янець-Подільського університету 2004, 2007, 2009 та 2011 років. Портрет І.М. Конета занесено на Дошку пошани “Відомі вчені університету” Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

З травня 2008 року І.М. Конет – позаштатний співробітник престижного математичного журналу “Mathematical Rewiews”, який видається в США (штат Вірджинія), реферує статті математиків різних країн світу, опубліковані в рейтингових математичних виданнях.

З 1 вересня 2007 року до 1 вересня 2012 року очолював науково-дослідний сектор університету, з колективом якого підготував до друку і опублікував 13 біобібліографічних покажчиків серії «Наукові школи університету», 25 томів збірника «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка» за матеріалами звітних наукових конференцій викладачів, аспірантів і докторантів, 5 збірників наукових праць студентів і магістрантів університету, 3 збірники наукових праць молодих вчених університету.

За успіхи і творчі досягнення в навчальній, методичній, виховній та науковій роботі І.М. Конет нагороджений знаками Міністерства освіти і науки України “Відмінник освіти України” (1998), “За наукові досягнення” (2009), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2001), Грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2010), Почесними грамотами Хмельницької обласної державної адміністрації та Хмельницької обласної ради, Почесними грамотами Кам’янець-Подільської міської ради, грамотами, грошовими преміями та цінними подарунками ректорату університету, знаками “За вагомий внесок в розвиток освіти та науки у Кам’янець-Подільському державному університеті”, “Ветеран праці Кам’янець-Подільського національного університету”.

15 грудня 2012 року загальними зборами обраний дійсним членом (академіком) Академії наук вищої школи України (АН ВШУ).

З 18 лютого 2013 року член Національної спілки краєзнавців України (НСКУ).

28 серпня 2013 року призначений на посаду проректора з наукової роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

27 березня 2015 року професору І.М. Конету присуджено обласну премію імені Миколи Дарманського в галузі освіти і науки у номінації “Кращий науковець”.

04 жовтня 2015 р. Указом Президента України № 567/2015 професору І.М. Конету присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

З жовтня 2015 р. І.М. Конет – член Наукової ради МОН України (секція «Математика».

Наукові праці І.М. Конета

І. Окремі видання

Монографії

 1. Напружений стан тонких пластин / І.М. Конет, М.П. Ленюк. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін‑т, 1997. – 136 с.
 2. Стаціонарні та нестаціонарні температурні поля в ортотропних сферичних областях / І.М. Конет. – К. : Ін‑т математики НАН України, 1998. – 209 с.
 3. Стаціонарні та нестаціонарні задачі теплопровідності для багатошарових ортотропних клиновидних циліндрично-кругових областей / І.М. Конет, М.П. Ленюк. – Чернівці : Рута, 2000. – 136 с.
 4. Стаціонарні та нестаціонарні температурні поля в циліндрично-кругових областях / І.М. Конет, М.П. Ленюк. – Чернівці : Прут, 2001. – 312 с.
 5. Інтегральні перетворення типу Мелера-Фока / І.М. Конет, М.П. Ленюк. – Чернівці : Прут, 2002. – 248 с.
 6. Температурні поля в кусково-однорідних циліндричних областях / І.М. Конет, М.П. Ленюк. – Чернівці : Прут, 2004. – 276 с.
 7. Інтегральні перетворення та диференціальні рівняння з узагальненим оператором Лежандра / І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2007. – 136 с.
 8. Стаціонарні задачі теплопровідності в кусково-однорідних просторових середовищах / А.П. Громик, І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2008. – 120 с.
 9. Нестаціонарні задачі теплопровідності в кусково-однорідних просторових середовищах / А.П. Громик, І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2009. – 120 с.
 10. Температурні поля в кусково-однорідних просторових середовищах / А.П. Громик, І.М. Конет, М.П. Ленюк. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2011. – 200 с.
 11. Гіперболічні крайові задачі математичної фізики в кусково-однорідних просторових середовищах/ І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2013. – 120 с.

Довідково-бібліографічні видання

 1. Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: довідково-бібліографічне видання / І.М. Конет, В.С. Прокопчук. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2013. – 512 с.
 2. Петро Сергійович Атаманчук (до 75-річчя від дня народження та 55-річчя педагогічної і наукової діяльності): довідково-бібліографічне видання / С.А.Копилов, І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2014. – 144 с.
 3. Віктор Степанович Прокопчук (до 70-річчя від дня народження та 50-річчя педагогічної і наукової діяльності): довідково-бібліографічне видання / С.А.Копилов, І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2014. – 188 с.
 4. Юрій Володимирович Теплінський (до 65-річчя від дня народження та 45-річчя педагогічної і наукової діяльності): довідково-бібліографічне видання / С.А.Копилов, І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015. – 48 с.

Посібники для вищих навчальних закладів

 1. Теорія ймовірностей : навч. посіб. / І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін-т, 1994. – 85 с. – (Рекомендований Міністерством освіти України).
 2. Елементи математичної статистики : навч. посіб. / І.М. Конет, А.І. Юрчик. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін.-т, 1996. – 92 с.
 3. Елементи теорії ймовірностей : навч. посіб. / І.М. Конет, А.І. Юрчик. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 1999. – 120 с. – (Рекомендований Міністерством освіти України).
 4. Теорія ймовірностей та математична статистика : навч. посіб. / І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т, 1999. – 214 с. – (Рекомендований Міністерством освіти України).
 5. Вища математика : навч. посіб. / І.М. Конет, А.І. Мозолюк. –Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2001. – 112 с.
 6. Теорія ймовірностей та математична статистика в прикладах і задачах : навч. посіб. / І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2001. – 220 с. – (Рекомендований Міністерством освіти і науки України).
 7. Алгебра та геометрія : навч. посіб. / І.М. Конет, В.В. Мойко, В.А. Сорич ; за ред. І.М. Конета. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2003. – 452 с. – (Рекомендований Міністерством освіти і науки України).
 8. Тригонометрія: теорія і практика : навч. посіб. / І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2006. – 244 с. – (Рекомендований Міністерством освіти і науки України).
 9. Прямі (n,m,k) в геометрії трикутника : навч. посіб. / І.М. Конет, В.В. Мойко. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2007. – 96 с.
 10. Диференціальні рівняння математичної фізики : навч. посіб. / І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2008. – 128 с.
 11. Практикум з теорії ймовірностей : навч. посіб. / І.М. Конет, В.А. Недокіс. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2009. – 216 с.
 12. Практикум з математичної статистики : навч. посіб. / І.М. Конет, В.А. Недокіс. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2010. – 212 с.
 13. Практикум з теорії ймовірностей : навч. посіб. / І.М. Конет, В.А. Недокіс. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2011. – 296 с. – (Рекомендований Міністерством освіти і науки України).
 14. Практикум з математичної статистики : навч. посіб. / І.М. Конет, В.А. Недокіс. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2011. – 252 с. – (Рекомендований Міністерством освіти і науки України).
 15. Лекції з лінійної алгебри: навч. посіб. / І.М. Конет, В.А. Сорич; за ред. І.М. Конета. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – 226 с.
 16. Лекції з аналітичної геометрії: навч. посіб. / І.М. Конет, В.А. Сорич; за ред. І.М. Конета. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – 200 с.
 17. Диференціальні рівняння математичної фізики: навч. посіб. Видання третє, доповнене / І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2013. – 144 с.
 18. Рівняння математичної фізики: навч. посіб. / В.Г. Самойленко, І.М. Конет. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2014.– 283 с.

Посібники для загальноосвітніх навчальних закладів

 1. Хмельницькі обласні олімпіади юних математиків : навч. посіб. / І.М. Конет, Г.В. Паньков, Ю.В. Теплінський. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 1998. – 207 с. – (Рекомендований Міністерством освіти України).
 2. Обласні математичні олімпіади : навч. посіб. / І.М. Конет, Г.В. Паньков, В.М. Радченко, Ю.В. Теплінський. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2000. – 304 с. – (Рекомендований Міністерством освіти України).
 3. Довідник з математики для учнів та абітурієнтів / І.М. Конет, Л.О. Сморжевський. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2001. – 236 с.
 4. Математика в означеннях, формулах і задачах: для учнів та абітурієнтів : навч. посіб. / І.М. Конет, Л.О. Сморжевський. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2004. – 292 с.
 5. Вступні випробування з математики до Кам’янець-Подільського державного університету : навч. посіб. / І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2004. – 136 с.
 6. Вступні випробування з математики до вищих навчальних закладів : навч. посіб. / І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2005. – 160 с. (Рекомендований Міністерством освіти і науки України).
 7. Математика. Довідник+тести. Для випускників та абітурієнтів / І.М. Конет, Л.О. Сморжевський. – Кам’янець-Подільський : Сисин О.В., 2007. – 308 с.
 8. Вибрані питання шкільного курсу математики. На допомогу абітурієнту / І.М. Конет, Б.Я. Сиваківський, П.Б. Сиваківський ; за ред. І.М. Конета. – Кам’янець-ІІодільський : Сисин О.В., 2008. – 356 с.
 9. Математика. Довідник+тести. Повний повторювальний курс, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання : навч. посіб. / І.М. Конет, Л.О. Сморжевський. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2009. – 340 с.
 10. Обласні олімпіади з математики : навч. посіб. / І.М. Конет, В.М. Радченко, Ю.В. Теплінський ; за ред. І.М. Конета. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2010. – 388 с.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Собственные значения краевой задачи для системы линейных дифференциальных уравнений второго порядка с малым параметром при производной / Н.И. Шкиль, И.М. Конет // Доклады АН УССР, сер. А. – 1982. – № 5. – С. 28-31. (фахове видання).
 2. Формальные интегральные матрицы систем линейных дифференциальных уравнений второго порядка с малым параметром при производной / И.М. Конет // Доклады АН УССР, сер. А. – 1982. – № 10. – С. 20-23. (фахове видання).
 3. Асимптотические свойства формальных фундаментальных матриц систем линейных дифференциальных уравнений второго порядка, содержащих параметр / Н.И. Шкиль, И.М. Конет // Укр. мат. журн. – 1983. – Т. 35, № 1. – С. 124-130. (фахове видання).
 4. К вопросу о собственных значениях краевой задачи для системы линейных дифференциальных уравнений второго порядка с малым параметром при производной дробного ранга / Н.И. Шкиль, И.М. Конет // Укр. мат. журн. – 1983. – Т. 35, № 3. – С. 397-400. (фахове видання).
 5. Об асимптотическом представлении фундаментальных матриц дифференциальных систем второго порядка с параметром / И.М. Конет // Укр. мат. журн. – 1984. – Т. 36, № 3. – С. 381-384. (фахове видання).
 6. Асимптотические разложения интегральных матриц линейных систем дифференциальных уравнений второго порядка с малым параметром при производной / И.М. Конет // Доклады АН УССР, сер. А. – 1984. – № 6. – С. 11‑14. (фахове видання).
 7. Основные задачи о распространении возмущений в вязкоупругой среде / М.П. Ленюк, И.М. Конет // Вестник Киевского университета. Математика и механика. – 1984. – Вып. 26. – С. 51-56. (фахове видання).
 8. Нестаціонарна задача теплопровідності для ортотропних парашутних тіл / І.М. Конет, М.П. Ленюк // Доповіді НАН України. – 1998. – № 12. – С. 19-24. (фахове видання).
 9. Нестаціонарна задача теплопровідності для багатошарових ортотропних парашутних просторів / І.М. Конет, М.П. Ленюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Сер.: Фізико-математичні науки. – 1998. – Вип. 2. – С. 53-62. (фахове видання).
 10. Стаціонарна задача теплопровідності для тонких циліндрично-ізотропних кругових пластин / А.П. Громик, І.М. Конет // Доповіді НАН України. – 1999. – № 9. – С. 50-54. (фахове видання).
 11. Нестаціонарна крайова задача теорії теплопровідності тонких циліндрично-ізотропних кругових пластин / А.П. Громик, І.М. Конет // Доповіді НАН України. – 1999. – № 10. – С. 16-20. (фахове видання).
 12. Стаціонарні температурні поля в багатошарових ортотропних клиновидних порожнистих парашутних тілах / І.М. Конет, М.П. Ленюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Сер.: Фізико-математичні науки. – 1999. – Вип. 2. – С. 101-114. (фахове видання).
 13. Математичне моделювання стаціонарних температурних полів у багатошарових напівобмежених циліндрично-кругових тілах / І.М. Конет // Труды Института прикладной математики и механики НАН Украины. – Донецк, 2001. – Т. 6. – С. 56-60. (фахове видання).
 14. Фундаментальні розв’язки задачі Коші для інваріантних гіперболічних операторів на ріманових многовидах / І.М. Конет // Нелінійні коливання. – 2005. – Т. 8, № 2. – С. 224-233. (фахове видання).
 15. Фундаментальні розв’язки для інваріантних  еліптичних операторів на ріманових многовидах / І.М. Конет // Нелинейные граничные задачи : сб. науч. тр. / НАН Украины, Институт прикладной математики и механики. – Донецк, 2005. – Вып. 15. – С. 154-161. (фахове видання).
 16. Фундаментальні розв’язки задачі Коші для інваріантних параболічних операторів на ріманових многовидах / І.М. Конет, М.П. Ленюк // Науковий вісник Чернівецького університету. Математика : зб. наук. пр. – Чернівці : Рута, 2006. – Вип. 288. – С. 61-73. (фахове видання).
 17. Узагальнене інтегральне перетворення типу Мелера-Фока на полярній осі з n точками спряження / І.М. Конет, М.П. Ленюк // Доповіді НАН України. – 2006. – № 9 – С. 22‑27. (фахове видання).
 18. Узагальнене інтегральне перетворення типу Мелера-Фока на полярній осі r≥R0>0 з n точками спряження / І.М. Конет, М.П. Ленюк // Математичні студії. – 2006. – Т. 26, № 2. – С. 169-180. (фахове видання).
 19. Узагальнене гібридне інтегральне перетворення типу Мелера-Фока 1-го роду та його застосування / І.М. Конет // Укр. мат. журн. – 2007. – Т. 59, № 10. – С. 1376-1390. (фахове видання).
 20. Generalized hybrid integral Meller-Fok transform of the second type and its applications / M. Konet // Miskolc mathematical notes. – 2007. – Vol 8, № 1. – P. 43‑60. (фахове видання).
 21. Інтегральні зображення розв’язків стаціонарних задач теплопровідності для обмежених багатошарових циліндричних тіл / І.М. Конет // Доповіді НАН України. – 2007. – № 3. – С. 14-20. (фахове видання).
 22. Інтегральні зображення розв’язків стаціонарних задач теплопровідності для двоскладових циліндричних просторів / І.М. Конет // Доповіді НАН України. – 2007. – № 4. – С. 17-22. (фахове видання).
 23. Інтегральні зображення розв’язків нестаціонарних задач теплопровідності для багатошарових циліндричних півпросторів / І.М. Конет // Доповіді НАН України. – 2007. – № 5. – С. 17-24. (фахове видання).
 24. Інтегральні зображення розв’язків стаціонарних задач теплопровідності для обмежених багатошарових циліндричних тіл з порожниною / І.М. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – 2007. – Вип. 17-18. – С. 62-66. (фахове видання).
 25. Інтегральні зображення розв’язків нестаціонарних задач теплопровідності в напівобмежених багатошарових циліндричних областях / І.М. Конет // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні науки. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – Вип. 8. – С. 117‑138. (фахове видання).
 26. Інтегральні зображення розв’язків стаціонарних задач теплопровідності для обмежених багатошарових просторових областей / А.П. Громик, І.М. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – 2008. – Вип. 19-20. – С. 65-72. (фахове видання).
 27. Інтегральні зображення розв’язків стаціонарних задач теплопровідності для обмежених кусково-однорідних просторових середовищ / А.П. Громик, І.М. Конет // Математичне та комп’ютерне моделювання. Сер.: Фізико-математичні науки : зб. наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова Національної академії наук України. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, 2008. – Вип. 1. – С. 71‑88. (фахове видання).
 28. Математичне моделювання нестаціонарних процесів теплопровідності в напівобмежених багатошарових просторових середовищах / А.П. Громик, І.М. Конет // Математичне та комп’ютерне моделювання. Сер. : Технічні науки : зб. наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова Національної академії наук України. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, 2008. – Вип. 1. – С. 26‑41. (фахове видання).
 29. Фундаментальний розв’язок для інваріантних еліптичних рівнянь з узагальненим оператором Лежандра на ріманових многовидах / І.М. Конет, М.П. Ленюк // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія фізико-математичних наук. – Львів, 2009. – № 643. – С. 53-56. (фахове видання).
 30. Інтегральні зображення розв’язків нестаціонарних задач теплопровідності в обмежених кусково-однорідних просторових середовищах / А.П. Громик, І.М. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – 2009. – Вип. 22. – С. 10-17. (фахове видання).
 31. Інтегральні зображення розв’язків стаціонарних задач теплопровідності в напівобмежених кусково-однорідних просторових середовищах / А.П. Громик, І.М. Конет // Математичне та комп’ютерне моделювання. Сер. : Фізико-математичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова Національної академії наук України; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – Вип. 2. – С. 54-65. (фахове видання).
 32. Математичне моделювання стаціонарних процесів теплопровідності в напівобмежених кусково-однорідних просторових середовищах / І.М. Конет // Математичне та комп’ютерне моделювання. Сер. : Технічні науки : зб. наук. пр. / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова Національної академії наук України; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – Вип. 2. – С. 68-80. (фахове видання).
 33. Інтегральні зображення розв’язків нестаціонарних задач теплопровідності в обмежених багатошарових просторових середовищах / А.П. Громик, І.М. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – – Вип. 23. – С. 4-11. (фахове видання).
 34. Гіперболічні крайові задачі в необмежених двоскладових циліндричних областях / І.М. Конет // Математичний вісник НТШ, 2010. – Т. 7. – С. 71-92. (фахове видання).
 35. Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора Ейлера-Фур’є-(Конторовича-Лєбєдєва) на полярній осі r≥R0>0 / І.М. Конет, М.П. Ленюк // Математичне та комп’ютерне моделювання. Сер. : Фізико-математичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова Національної академії наук України; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – Вип. 3. – С. 79-94. (фахове видання).
 36. Скінченні гібридні інтегральні перетворення типу (Конторовича-Лєбєдєва)-Бесселя-Фур’є та їх застосування / І.М. Конет, М.П. Ленюк // Математичне та комп’ютерне моделювання. Сер. : Технічні науки : зб. наук. пр. / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова Національної академії наук України; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – Вип. 3. – С. 103-118. (фахове видання).
 37. Гіперболічні крайові задачі в напівобмежених кусково-однорідних просторових областях / І.М. Конет // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2011. – Вип. 5. – С. 127-140. (фахове видання).
 38. Гіперболічні крайові задачі в напівобмежених багатошарових просторових областях / І.М. Конет // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2012. – Вип. 6. – С. 119-135. (фахове видання).
 39. Інтегральні зображення розв’язків початково-крайових задач теплопровідності в обмежених багатошарових просторових середовищах / А.П. Громик, І.М. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – К., – Вип. 27. – С. 13-20. (фахове видання).
 40. Гіперболічні крайові задачі в кусково-однорідних циліндричних шарах/ І.М. Конет // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні науки. – м. Київ: НПУ імені М.П.Драгоманова, – Вип. 13(2). – С. 84-96. (фахове видання).
 41. Гіперболічні крайові задачі в обмежених багатошарових просторових областях / І.М. Конет // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2013. – Вип. 8. – С. 84-101. (фахове видання).
 42. Гіперболічна крайова задача в кусково-однорідному суцільному циліндрі / А.П. Громик, І.М. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – – Вип. 1(29). – С. 22-26. (фахове видання).
 43. Гіперболічна крайова задача в кусково-однорідному порожнистому циліндрі / А.П. Громик, І.М. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – – Вип. 2(30). – С. 12-14. (фахове видання).
 44. The integral representation of the solution of mixed parabolic problem in piece-homogeneous polar axis with soft limits / І.М. Коt, Т.М. Pylypiuк // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2013. – Вип. 9. – С. 29-46. (фахове видання).
 45. Моделювання коливних процесів у напівобмеженому кусково-однорідному клиновидному суцільному циліндрі / А.П. Громик, І.М. Конет // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. пр. / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2013. – Вип. 8. – С. 44-50. (фахове видання).
 46. Моделювання коливних процесів у напівобмеженому кусково-однорідному клиновидному порожнистому циліндрі / А.П. Громик, І.М. Конет // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. пр. / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2013. – Вип. 9. – С. 46-52. (фахове видання).
 47. Інтегральне зображення розв’язку мішаної задачі для одного класу еволюційних рівнянь параболічного типу / І.М.Конет, Т.М.Пилипюк//Буковинський математичний журнал.- .2013. – Т.1, № 3-4. – С.69-80. (фахове видання).
 48. The integral representation of the solution of some mixed problem for evolutionary equations / M.Konet, T.M.Pylypiuk//Miskolc mathematical notes. – 2014. – Vol.15, № 1. – P.125-140. (фахове видання).
 49. Hyperbolic boundary-value problem of mathematical physics in semibounded piecewise-homo-geneaes spatial environment / A.P. Gromyk, I.M. Konet // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – 2015. – Вип. 1(33). – С. 23-28. (фахове видання).
 50. The integral representation of the solution of boundary value problem for system of evolutionary parabolic equations in piece-homogeneous polar axis with / І.М. Коnеt, Т.М. Pylypiuк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. –2015. – Вип. 2(34). – С. 9-17. (фахове видання).
 51. Інтегральне зображення розв’язку гіперболічної крайової задачі в неоднорідному циліндрично-круговому просторі / А.П. Громик, І.М. Конет, Т.М. Пилипюк // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2015. – Вип. 12. – С. 27-37. (фахове видання).