Ковальська Ірина Борисівна –                                                                   доцент кафедри математики, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: теорія наближень,  сумісне наближення    функцій та похідних.

    Викладає дисципліни: функціональний аналіз, комплексний аналіз, теорія лінійних просторів.

Основні публікації:                                                                                                   

 1. Ковальська І.Б. Наближення сумами Зігмунда аналітичних функцій з класів .- Наукові праці Кам’янець-Подільсь­кого національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конфе­ренції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’я​нець-Подільський національний універ­ситет імені Івана Огієнка, 2020. – Вип. 19. – Т. 2. – C. 47-49.
 2. Ковальська І.Б. Наближення аналітичних функцій сумами Рісса на класах / І.Б.Ковальська // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. – Вип.13. – С. 48-53.
 3. Kovalska Iryna, Radzievska Olena. Some mathematical methodsto study of economic models. – Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації : тези доповідей 9-ї Міжнародної наукової конференції. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. – С.118-120.
 4. Iryna Kovalska, Olena Radzievska. The formation of skillsin applying the concepts of limitand derivative of function to physical tasks. – Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти: тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, присвяченої 90-річчю заснування кафедри фізики та кафедри вищої математики ім. проф. Можара В.І. НУХТ . – Київ: НУХТ,2020. – С.72-73.
 5. Ковальська І.Б. Оцінки для Ψ-інтегралів при наближенні сумами Фейєра в метриці Lp / І.Б. Ковальська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. – Вип. 18. – Т. 2. – C. 49-51.
 6. Ковальська І.Б. Формування навичок застосування поняття границі та похідної для розв’язування фізичних задач / О.І.Радзієвська, І.Б. Ковальська // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-  Подільський національний університету імені Івана Огієнка, 2019. – Вип. 25: «Управління інформаційно-навчальним середовищемяк концептуальна основа результативності фізико-технологічної освіти». – C. 33-38.
 7. Ковальська І.Б. Оцінки наближень сумами Рісса в інтегральній метриці / І.Б. Ковальська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’я​нець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Вип. 17. – Т. 2. – C. 55-56
 8. Ковальська І.Б. Оцінки відхилень сум Рісса від ψ-інтегралів, які породжують цілі функції / І.Б. Ковальська // 8-а Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації», присвячена 100-річчю Національної академії наук України та 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, тези доповідей, 2018. – С. 74-76.                        
 9. Ковальська І.Б. Наближення нескінченно-диференційовних функцій в інтегральній метриці / І.Б. Ковальська // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-мате­ма­ти­чні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-По­дільсь­кий: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Вип.17. – С. 54-62.
 10. Ковальська І.Б., Радзієвська О.І. Деякі фізико-математичні аспекти у вивченні економічних процесів / І.Б. Ковальська, О.І. Радзієвська // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Вип. 24 : STEM-інтеграція як важлива передумова управління результативністю та якістю фізичної освіти – C. 115-117.
 11. Ковальська І.Б. Наближення Ψ-інтегралів, які породжують цілі функції, сумами Зігмунда в метриці Lp / І.Б. Ковальська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’я​нець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. 16. – Т. 2. – С. 40-41.
 12. Ковальська І.Б. Наближення сумами Рогозинського Ψ-інтегралів, які породжують цілі функції / І.Б. Ковальська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. — Кам’янець-Подільський : Кам’я​нець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 15. – Т. 2. – C.  42-44.
 13. Ковальська І.Б. Наближення цілих функцій в інтегральній метриці / І.Б. Ковальська // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 9. – С. 54-57.
 14. Ковальська І.Б. Про наближення узагальненими сумами Зігмунда Ψ-інтегралів в метриці Lp / І.Б. Ковальська // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: тези доповідей VІІ Міжнародної наукової конференції.– Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – С. 78-80.
 15. Ковальська І.Б. Наближення узагальненими сумами Зігмунда на класах аналітичних функцій в інтегральній метриці / І.Б. Ковальська // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: тези доповідей VІІ Міжнародної наукової конференції.– Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – С. 100-103.

Навчально-методичні посібники:

 1. Ковальська І.Б. Комплексний аналіз: навчально-методичний посіб­ник. / І.Б Ковальська. – Кам’я­нець-Подільський: Кам’я­нець-Подільський наці­о­нальний універ­си­тет імені Івана Огієнка, 2018. – 67 с.